ساخت ربات برای برداشتن ته سیگار از سطح سواحل

7572

یک شرکت هلندی ربات هوشمندی ساخته که برای جمع آوری ته سیگار از سطح سواحل دریا بکار می رود. این ربات با سیستم هوش مصنوعی ساخت ماکروسافت توسعه یافته است.

یک شرکت هلندی ربات هوشمندی ساخته که برای جمع آوری ته سیگار از سطح سواحل دریا بکار می رود. این ربات با سیستم هوش مصنوعی ساخت ماکروسافت توسعه یافته است.

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر