نبرد پلنگ و جوجه تیغی در خیابان

7340

نبردی حماسی بین جوجه تیغی و یک پلنگ پس از ۹۰ دقیقه با شکست پلنگ همراه بود.

نبردی حماسی بین جوجه تیغی و یک پلنگ پس از ۹۰ دقیقه با شکست پلنگ همراه بود.

 

0
1

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر