وضعیت عجیب خیابان های کابل با ورود طالبان

7317

ساکنان شهر یا به دنبال خروج از پایتخت هستند یا بازگشت سریع به منازل

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر