شعرى از حکیم عمر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی آمریکا

7152

شعرى از حکیم عمر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی میوکلینیک آمریکا: تُنگی میِ لَعل خواهم و دیوانی سَدّ‌ِ رَمَقی باید و نصف نانی وانگه من و تو نشسته در ویرانی خوشتر بُوَد آن ز مُلکَتِ سلطانی

شعرى از حکیم عمر خیام بر دیوار دانشکده پزشکی میوکلینیک آمریکا: تُنگی میِ لَعل خواهم و دیوانی سَدّ‌ِ رَمَقی باید و نصف نانی وانگه من و تو نشسته در ویرانی خوشتر بُوَد آن ز مُلکَتِ سلطانی

 

0
0

ارسال نظر
نام
ایمیل
نظر